Profesor Sabina Kuc

Z radością informujemy, że w dniu 17 CZERWCA 2021 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka otrzymała Sabina Kuc! Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Profesor Sabina Kuc jest naukowcem i dydaktykiem w zakresie architektury i architektury krajobrazu. Jest autorką i współautorką 105 publikacji, w tym 2 książek monograficznych. Znakomita większość tych publikacji ukazała się w języku angielskim i jest indeksowana w bazach Scopus i Web of Science. Na jej dorobek składają się również redakcje monografii i czasopism naukowych. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje problematykę przemian i rozwoju współczesnej architektury krajobrazu. Prowadzone przez nią badania naukowe skupione są w trzech grupach problemowych: Kształtowanie wody we współczesnej architekturze krajobrazu, Materiały i technologie budowlane w architekturze i architekturze krajobrazu, oraz Kształcenie architektów i architektów krajobrazu. Sabina Kuc uczestniczyła aktywnie w 33 konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą. Była członkiem komitetów naukowych 21 konferencji na świecie. Brała udział w ponad 19 projektach badawczych z czego kierowała 11 z nich. Obecnie pod jej kierownictwem realizowane są dwa projekty ERASMUS+ HiBiWood i Back2Future. Poza przewodnictwem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz udziałem w konferencjach i publikacjach, prowadzone przez nią badania naukowe owocują wprowadzaniem nowych elementów do dydaktyki, realizowanej na wszystkich stopniach studiów w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a także podczas wykładów i warsztatów w uczelniach zagranicznych: University of California Berkeley, USA; Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazachstan; VIA University College, Horsens, Dania.  Jest autorem, współautorem lub kuratorem 31 wystaw prac własnych i studenckich. Była opiekunem naukowym stażystów i stypendystów w tym 2 stypendystów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców, stypendystów IAESTE oraz studentów Eurasian National University odbywających staże magisterskie. Ponadto jest uznanym dydaktykiem, a jej wychowankowie poszczycić się mogą uzyskaniem nagród krajowych i zagranicznych.

Sabina Kuc jest także czynnym zawodowo architektem, autorem i współautorem wielu projektów architektonicznych oraz ekspertyz i opinii. Aktywnie działa w World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), Melbourne, Australia (od 2017 r. jako Vice President i od 2018 r. jako Membership Fellow). Jest również członkiem 2 międzynarodowych organizacji: International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Madryt, Hiszpania (od 2018) i Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapur (od 2016). W 2020 roku objęła stanowisko kierownika Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego.

Artykuł o prof. Sabinie Kuc w miesięczniku Nasza Politechnika (nr 10, październik 2021)